Loading…

Wskazówki dot. stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych-publikacja

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją ” Wskazówki dotyczące stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w ramach projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”.

Wskazówki zostały opracowane, aby pomóc w stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Zasady dotyczące uwzględniania aspektów społecznych określają wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, czyli Instytucji Zarządzającej funduszami europejskimi w Polsce (obecnie jest to Minister Inwestycji i Rozwoju), wydawane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-20201.

Wskazówki są przeznaczone przede wszystkim dla podmiotów, do których adresowane są wytyczne, a więc Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, Instytucji Pośredniczących i Wdrażających.
Przydatne będą również dla realizatorów projektów finansowanych ze środków europejskich, którzy uwzględniają aspekty społeczne w prowadzonych postępowaniach, a także potencjalnych wykonawców tych zamówień oraz innych instytucji wspierających
zamawiających i wykonawców. Rozwiązania pozwalające uwzględniać aspekty społeczne opisane we Wskazówkach oraz ogólne zasady ich stosowania są przydatne przy udzielaniu zamówień publicznych finansowanych również ze środków krajowych: rządowych i samorządowych. Wskazówki dotyczą stanu formalno-prawnego na dzień 31 marca 2019 roku.

Wskazówki_stosowanie_aspektow_spol_TSchimanek