Loading…

Warsztaty animacyjne 22-23.09.2020 r. w Bałtowie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko – zamojskim serdecznie zaprasza na 2 dniowe wyjazdowe warsztaty animacyjne do Ostrowca i Bałtowa. Warsztaty odbędą się 22-23 września br.

Trenerem prowadzącym warsztaty będzie Pan Jarosław Kuba. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

W trakcie warsztatów poruszone zostaną 2 zagadnienia. Pierwszego dnia w Ostrowcu pokazany będzie bardzo dobrze funkcjonujący model organizowania społeczności lokalnej „Model środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej” (dalej jako model OSL) jest metodycznie dopracowanym, przystosowanym do polskich warunków i sprawdzonym w praktyce rozwiązaniem systemowym, służącym upowszechnianiu podejścia środowiskowego w pracy socjalnej. OSL stanowi istotne intencjonalne rozszerzenie współpracy międzysektorowej, zarówno pod względem podmiotowym (partnerzy współpracy), jak i przedmiotowym (zakres działań i kształt rozwiązań). O ile zlecanie zadań publicznych buduje relacje pionowe (zlecający i wykonawca pozostają w relacji hierarchicznej), o tyle OSL zakłada tworzenie i wzmacnianie przede wszystkim więzi poziomych. Sprzyja samoorganizacji społecznej, działaniom opartym na idei wzajemności i partnerstwom lokalnym. Co ważne, model OSL uwzględnia we współpracy nie tylko sformalizowane struktury organizacji trzeciego sektora, ale i zaangażowanie samych obywateli jako członków określonych społeczności lokalnych. Innymi słowy, wykorzystany zostaje potencjał wszystkich lokalnych instytucji i organizacji oraz aktywność samych mieszkańców.

W drugim dniu poznamy mechanizmy współpracy trójsektorowej na przykładzie miejscowości Bałtów. Gmina Bałtów jest jednym z chlubnych przykładów wdrażania ekonomii z ludzką twarzą czyli Ekonomii Społecznej i ma swoje miejsce w ogólnopolskim Atlasie Dobrych Praktyk. Za wszystkimi wymienionymi przedsięwzięciami stoi między innymi twórcza inspiracja, energia, pomysłowość oraz umiejętność współpracy Jarosława Kuby, dyrektora generalnego Stowarzyszenia Bałt, które odmieniło oblicze gminy Bałtów. Bałtowski impuls wpłynął także na innych, a Jarosław Kuba stał się architektem „Krzemiennego Kręgu”, Lokalnej Grupy Działania, która zbudowała fundament partnerstwa trzech sektorów: samorządowego, pozarządowego i biznesowego z obszaru dziesięciu gmin, trzech powiatów i dwóch województw. Mimo rozległości i różnorodności „Krzemiennego Kręgu” Stowarzyszenie zgodnie wypracowało wspólną strategię rozwoju oraz sięgnęło po znaczące środki z Programu Leader+, konsekwentnie stawiając na rozwój infrastruktury turystycznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego makroregionu.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie załączonego formularza i dostarczenia/przesłania skanu do biura OWES w Zamościu  do dnia 17 września 2020 roku do godz. 15.00.

Serdecznie zapraszam do udziału w warsztatach.

Program warsztatów animacyjnych .09.2020 w Bałtowie

Formularz dla ngo