Loading…

Szkolenia

1. Zakres tematyczny szkoleń oferowanych przez OWES obejmuje:

a) powołania PES i przedsiębiorstwa z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych,

b) prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej,

c) zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi,

d) aspekty prawne, finansowe, rachunkowe prowadzenia działalności w sferze ekonomii społecznej,

e) tworzenie biznesplanów oraz marketing,

f) budowanie powiązań kooperacyjnych,

g) restrukturyzacja działalności,

h) zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,

i) umiejętności społeczne i kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

2. OWES organizuje szkolenia zawodowe i branżowe, zgodnie z potrzebami odbiorców.