Polski
Znajdujesz się tutaj:   Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej » ZAPYTANIA OFERTOWE » ZAPYTANIE CENOWE NR 3/KOMP/OWES/2017 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych oraz oprogramowania
Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
tel. (81) 710 19 00  fax (81) 710 19 01
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

Newsletter
Wpisz adres e-mail...

ZAPYTANIE CENOWE NR 3/KOMP/OWES/2017 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych oraz oprogramowania


Lublin, dnia 27.11.2017 rok

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 3/KOMP/OWES/2017

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na wykonanie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych oraz oprogramowania na potrzeby realizacji projektu.

Forma i miejsce złożenia oferty:

Oferta powinna być złożona osobiście/pocztą/przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną na adres: m.gil@fundacja.lublin.pl do dnia 6 grudnia 2017 r. do godz.16.00. W przypadku oferty składanej w formie pisemnej należy złożyć ją w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ROZEZNANIE RYNKU NR 3/KOMP/OWES/2017 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (biuro projektu).

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura projektu OWES w Zamościu na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu cenowym.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania cenowego znajdą Państwo w załącznikach zamieszczonych poniżej.

Załączniki do pobrania:

  1. Zapytanie cenowe - 3-KOMP-OWES-2017
  2. Formularz oferty (Załącznik nr 1).
  3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2).
  4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym (Załącznik nr 3).
  5. Oświadczenie o spełnieniu kryterium gwarancja w miesiącach (Załącznik nr 4).
© Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej - 2012. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Freeline. Licznik odwiedzin: 31128