Polski
Znajdujesz się tutaj:   Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej » ZAPYTANIA OFERTOWE » Zaproszenie do składania ofert na wybór trenerów do przeprowadzenia 20 szkoleń „Spółdzielnia socjalna/Przedsiębiorstwo Społeczne – jak to zrobić? (Zapytanie ofertowe nr FRL/1/ZO/T/OWES/2017)
Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
tel. (81) 710 19 00  fax (81) 710 19 01
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

Newsletter
Wpisz adres e-mail...

Zaproszenie do składania ofert na wybór trenerów do przeprowadzenia 20 szkoleń „Spółdzielnia socjalna/Przedsiębiorstwo Społeczne – jak to zrobić? (Zapytanie ofertowe nr FRL/1/ZO/T/OWES/2017)

2017-11-15

Lublin, dnia 15 listopada 2017 roku

L.dz. FRL/1150/17

Znak sprawy: FRL/1/ZO/T/OWES/2017

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na wybór trenerów do przeprowadzenia 20 szkoleń w ramach SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór czterech trenerów do przeprowadzenia 20 szkoleń „Spółdzielnia socjalna/Przedsiębiorstwo Społeczne – jak to zrobić? w ramach SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ w ramach w projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim”.

Szkolenia skierowane są do osób fizycznych/ grup inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem spółdzielni socjalnej/przedsiębiorstwa społecznego, zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”.

Ilość przewidzianych godzin szkoleniowych łącznie w ramach przedmiotu zamówienia wynosi 800 godz. (20 grup x 40 godz./grupę). Grupa będzie liczyła śr. 10 osób. W 2018 r. planuje się przeprowadzenie 400 godz. szkolenia (10 grup x 40 godz./grupę), zaś w 2019 r. 400 godz. szkolenia (10 grup x 40 godz./grupę).

Miejsce realizacji zamówienia:

Szkolenia przeprowadzone będą na terenie 7 powiatów subregionu chełmsko-zamojskiego: chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, zamojskiego oraz M. Chełm i M. Zamość w miejscu wskazanym przez Zamawiającego uzależnionym od potrzeb uczestników/ uczestniczek projektu.

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 23 listopada 2017 r. do godziny 16.00 w formie pisemnej, w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr FRL/1/ZO/T/OWES/2017”.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura OWES w Zamościu na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdą Państwo w załącznikach zamieszczonych poniżej.

Załączniki do pobrania:

© Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej - 2012. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Freeline. Licznik odwiedzin: 31127