Polski
Znajdujesz się tutaj:   Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej » ZAPYTANIA OFERTOWE » Zaproszenie do składania ofert na na świadczenie usług mentoringu/toutoringu oraz coachingu (Zapytanie ofertowe 2/11/2017/OWES/ITM)
Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
tel. (81) 710 19 00  fax (81) 710 19 01
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

Newsletter
Wpisz adres e-mail...

Zaproszenie do składania ofert na na świadczenie usług mentoringu/toutoringu oraz coachingu (Zapytanie ofertowe 2/11/2017/OWES/ITM)

2017-11-16

Lublin, dnia 17 listopada 2017 roku

Znak sprawy: 2/11/2017/OWES/ITM

 

Zapytanie ofertowe nr 2/11/2017/OWES/ITM

Grupa Medialna ITM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie realizująca w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący), projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usług mentoringu/toutoringu oraz coachingu z podziałem na części.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług:

CZĘŚĆ I: MENTORINGU/TUTORINGU obejmujących:

a) współpraca z doradcą biznesowym w opracowaniu planu naprawczego dla danego PES/PS,
b) budowanie powiązań biznesowych,

c) szukanie kontrahentów,

d) wzbogacanie oferty produktów lub usług danego PES/PS,

e) wzmacnianie liderów PS w rozwoju kompetencji przywódczych,

f) planowanie pracy zespołu oraz wydobywanie jego potencjału,

g) przekazywanie niezbędnej wiedzy z punktu widzenia przedsiębiorstwa, 

h) wskazanie obszarów ryzyka,

i)określenie czynników sukcesu przedsiębiorstwa,

j) prowadzenie bieżącej dokumentacji realizowanych działań zgodnie z wytycznymi,

k) wspieranie PES/PS zainteresowanych utworzeniem nowego miejsca pracy, w tym dla osób z niepełnosprawnością i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

l) ścisła współpraca z kadrą OWES, w tym kluczowymi doradcami i animatorami,

m) udział w spotkaniach z zespołem projektu, innymi doradcami w celu analizy, planowania, monitoringu realizowanych działań, poza godzinami doradztwa,

n) dyspozycyjność względem Zamawiającego w ciągu trwania projektu,

o) pełnienie dyżurów stacjonarnych w siedzibie Zamawiającego i na terenie subregionu poznańskiego,

p) praca mentorów/tutorów jest monitorowana przez kluczowych doradców i kluczowych doradców biznesowych, 

q) mentor/tutor dba o jak najwyższą jakość i ciągłe doskonalenie usług doradczych,

r) inne zadania w obszarze tematycznym doradcy zlecone przez Zamawiającego i/lub zgłoszone przez PES/PS.

CZĘŚĆ II: COACHINGU obejmujących:

a)prowadzenie indywidualnych sesji coachingowych z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,

b) praca nad ścieżką osobista i zawodową,

c) wzmocnienie procesu rozwoju osobistego (osiąganie celów osobistych, życiowych, relacje z innymi),

d) organizacja czasu, w)praca z własnymi emocjami, budowania partnerskich relacji i komunikacji opartej na szacunku i zaufaniu,

e) praca z emocjami, uwalnianie destruktywnych emocji, praca ze stresem,

f)zmiana przekonań, zmiana nawyków.

g) prowadzenie bieżącej dokumentacji realizowanych działań zgodnie z wytycznymi,

h) ścisła współpraca z kadrą OWES, w tym kluczowymi doradcami i animatorami,

i) udział w spotkaniach z zespołem projektu, innymi doradcami w celu analizy, planowania, monitoringu realizowanych działań, poza godzinami doradztwa,

j) dyspozycyjność względem Zamawiającego w ciągu trwania projektu, 

k) pełnienie dyżurów stacjonarnych w siedzibie Zamawiającego i na terenie subregionu poznańskiego,

l) praca coachów jest monitorowana przez kluczowych doradców i kluczowych doradców biznesowych,

m) inne zadania w obszarze tematycznym coacha, toutora, mentora, zlecone przez Zamawiającego i/lub zgłoszone przez PES/PS.

dla uczestników/uczestniczek projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim”, a w szczególności:

a)przedsiębiorstw społecznych działających i tworzących nowe miejsce pracy,

b)podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą,

c)podmiotów ekonomii społecznej nieprowadzących działalności gospodarczej ale planujących przekształcenie się w przedsiębiorstwa społeczne.

Miejsce realizacji wszystkich części zamówienia:

Usługi świadczone będą na terenie 7 powiatów subregionu chełmsko-zamojskiego: chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, zamojskiego oraz M. Chełm i M. Zamość w miejscu wskazanym przez Zamawiającego uzależnionym od potrzeb uczestników/uczestniczek projektu, np. w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu i Chełmie i/lub w miejscu zamieszkania/siedziby uczestników/czek projektu na obszarze subregionu chełmsko/zamojskiego.

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 27 listopada 2017 r. do godziny 12.00 w formie pisemnej w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chełmie, ul. Pl. Niepodległości 1, pok. 47, 22-100 Chełm w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 2/11/2017/OWES/ITM”.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdą Państwo w załącznikach zamieszczonych poniżej.

Załączniki do pobrania:

© Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej - 2012. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Freeline. Licznik odwiedzin: 31125