Polski
Znajdujesz się tutaj:   Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej » ZAPYTANIA OFERTOWE » Zaproszenie do składania ofert na doradztwo specjalistyczne w zakresie prawnym, księgowo-podatkowym, marketingowym, osobowym i finansowym (Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017/OWES/ITM)
Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
tel. (81) 710 19 00  fax (81) 710 19 01
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

Newsletter
Wpisz adres e-mail...

Zaproszenie do składania ofert na doradztwo specjalistyczne w zakresie prawnym, księgowo-podatkowym, marketingowym, osobowym i finansowym (Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017/OWES/ITM)

2017-11-15

Lublin, dnia 15 listopada 2017 roku

Znak sprawy: 1/11/2017/OWES/ITM

 

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017/OWES/ITM

Grupa Medialna ITM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie realizująca w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący), projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego w zakresie prawnym, księgowo-podatkowym, marketingowym, osobowym i finansowym z podziałem na części.

 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa specjalistycznego zgodnie ze Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej określonymi w załączniku do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014 w zakresie:

CZĘŚĆ I: Prawnym (zakres tematyczny: aspekty prawne zakładania PS i PES, rejestrowanie działalności PES, prowadzenie działalności statutowej PES, prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa społecznego (PS), prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej, podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach podmiotów ekonomii społecznej (PES), obowiązki pracodawcy względem pracowników, konsultacje w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej przy zakładaniu i prowadzeniu PES/PS (m.in.: statut, KRS, regulaminy), polityka przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wsparcie istniejących PES/PS w zakresie m.in.: zmiany w KRS, zmiany w statucie, dokumentacja walnych zebrań członków podmiotów ekonomii społecznej, archiwizacja dokumentów, ochrona danych osobowych, działalność nieodpłatna, działalność odpłatna statutowa, działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego, przekształcanie formy organizacyjnej podmiotu ekonomii społecznej, prawo cywilne, prawo pracy, prawo wspólnotowe oraz funduszy unijnych, postępowania windykacyjne oraz inne dziedziny prawa zgodnie ze specyfiką działania podmiotu ekonomii społecznej, umowy woluntarystyczne, umowy użyczenia, umowy najmu, inne umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, współpraca jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej, opracowanie i/lub opiniowanie wniosku o status OPP dla PES, ubiegania się o pozwolenie (np. sanepid) dla PES/PS, pomoc w przygotowaniu do kontroli, przygotowanie pism do urzędów).

CZĘŚĆ II: Księgowo-podatkowym (zakres tematyczny: rachunkowość PES, zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością, księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne).

CZĘŚĆ III: Marketingowym (zakres tematyczny: planowanie marketingowe, kształtowanie elastyczności ofertowej, polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów, opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS, badania rynku, wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES, nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług).

CZĘŚĆ IV: Osobowym (zakres tematyczny: zarządzanie organizacją, zarządzanie pracownikami, zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów).

CZĘŚĆ V: Finansowym (zakres tematyczny: pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków, planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia Provelt.pl).

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 23 listopada 2017 r. do godziny 15.00 w formie pisemnej, w biurze OWES w Chełmie, ul. Pl. Niepodległości 1, pok. nr 47 (parter), 22-100 Chełm, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017/OWES/ITM”.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura OWES w Chełmie na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdą Państwo w załącznikach zamieszczonych poniżej.

Załączniki do pobrania:

© Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej - 2012. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Freeline. Licznik odwiedzin: 31129