Polski
Znajdujesz się tutaj:   Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej » Refundacja
Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
tel. (81) 710 19 00  fax (81) 710 19 01
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

Newsletter
Wpisz adres e-mail...

Refundacja

2017-11-27

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna, ogłasza nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych z subregionu chełmsko-zamojskiego.

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA W POSTACI:

  1. Refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (w wysokości do 24.000 zł na miejsce pracy, jednak nie wyższej niż do 120.000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne)

  2. Subsydiowane zatrudnienie (do 12 m-cy x 1000 zł na każde miejsce pracy),

  3. Bon szkoleniowy dla zatrudnianego pracownika (do wysokości 3500zł/osobę ),

  4. Usługi zindywidualizowane w formie doradztwa biznesowego i doradztwa specjalistycznego.

Refundacja na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych jest udzielana wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem.

Poprzez tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej rozumie się tworzenie nowych miejsc pracy w:

  1. istniejących przedsiębiorstwach społecznych;

  2. w podmiotach ekonomii społecznej niebędących przedsiębiorstwami społecznymi, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby prawne z terenu z powiatów subregionu chełmsko-zamojskiego, tj.: chełmski, hrubieszowski, tomaszowski, krasnostawski, zamojski, m. Chełm i m. Zamość .

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

  • W trybie ciągłym od 27 listopada 2017 do 30 sierpnia 2019 roku.

  • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z kompletem wymaganych załączników może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00

  • w Biurze Projektu w Zamościu: ul. Pereca 2, pok. 7, 8, 9, 22-400 Zamość lub

  • w biurze OWES w Chełmie: ul. Plac Niepodległości 1, pok. 47, 21-200 Chełm

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj.

UWAGA !!!

Opis szczegółowych zasad przyznawania i realizacji wsparcia znajduje się w załączonym Regulaminie świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej w ROZDZIALE X REGULAMINU PRZYZNAWANIA REFUNDACJI WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY W POŁĄCZENIU Z SUBSYDIOWANYM ZATRUDNIENIEM.

Regulamin świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej.

 

 

© Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej - 2012. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Freeline. Licznik odwiedzin: 31052