Polski
Znajdujesz się tutaj:   Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej » ABC Ekonomii Społecznej » Podmioty Ekonomii Społecznej
Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
tel. (81) 710 19 00  fax (81) 710 19 01
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

Newsletter
Wpisz adres e-mail...

Podmioty Ekonomii Społecznej


Instytucje ekonomii społecznej są podmiotami gospodarczymi i społecznymi działającymi we wszystkich sektorach. Podmioty, takie jak stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, tworzące trzeci sektor nazywane są "tradycyjną" ekonomią społeczną. Z kolei dopiero powstające typy podmiotów, takie jak: spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, określane są jako "nowa" ekonomia społeczna.

Mimo zróżnicowania form prawno-organizacyjnych można przyjąć katalog wspólnych cech dla podmiotów ekonomii społecznej:

 • prymat celów indywidualnych i społecznych nad kapitałem,
 • dobrowolne i otwarte członkostwo,
 • demokratyczna kontrola sprawowana przez członków (z wyjątkiem fundacji),
 • połączenie interesów członków, użytkowników i interesu ogólnego,
 • rozwijanie i przyjmowanie wartości solidarności i odpowiedzialności,
 • autonomiczne zarządzanie i niezależność od władz państwowych,
 • podstawowe nadwyżki przeznaczane są na stały rozwój celów i usług dla członków lub wspólnych zadań.

 

Poniżej przedstawiamy definicje najczęściej spotykanych Podmiotów Ekonomii Społecznej:

 • Fundacja - organizacja powołana dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo- użytecznych,
 • Stowarzyszenie - dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie w celach niezarobkowych, opierające swoją działalność na pracy społecznej członków,
 • Spółdzielnia - dobrowolne zrzeszenie osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia może również prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska, w szczególności spółdzielnie socjalne,
 • Centrum Integracji Społecznej (CIS) - jednostka organizacyjna utworzona przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową. Celem CIS jest reintegrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w różnego rodzaju programach edukacyjnych, obejmujących m.in. nabywanie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie, podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie innych umiejętności niezbędnych do codziennego życia,
 • Klub Integracji Społecznej (KIS) - jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy,
 • Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) jako rozwiązanie prawne wprowadzone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ZAZ nie jest samodzielną formą prawną - jest organizacyjnie i finansowo wydzieloną jednostką, która uzyskuje status zakładu aktywności zawodowej,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) ubezpieczające swoich członków na zasadzie wzajemności, przy czym TUW nie jest nastawiony na zysk, a swoim członkom oferuje tanią ochronę ubezpieczeniową w zamian za składki pokrywające jedynie wypłacone świadczenia oraz koszty działalności.
 • Przedsiębiorstwo społeczne - instytucja prowadzącą działalność gospodarczą, która wyznacza sobie cele społeczne i inwestuje wypracowane nadwyżki w działalność lub we wspólnotę, zamiast kierować się potrzebą osiągania maksymalnego zysku na rzecz akcjonariuszy lub właścicieli.
© Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej - 2012. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Freeline. Licznik odwiedzin: 31122