Polski
Znajdujesz się tutaj:   Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej » OWES » O projekcie OWES
Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
tel. (81) 710 19 00  fax (81) 710 19 01
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

Newsletter
Wpisz adres e-mail...

O projekcie OWES


Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne

Działanie 11.3 Ekonomia społeczna

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialna ITM Sp. z o.o.

Celem projektu jest rozwój potencjału sektora Ekonomii Społecznej w okresie 01.10.2017–30.09.2020 r. w zakresie generowania miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Obszar realizacji projektu obejmuje powiaty: chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski, zamojski, m. Chełm, m. Zamość. 

Wszystkie oferowane działania w projekcie są bezpłatne i realizowane zgodnie ze Standardami OWES.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej posiada swoje biura w Chełmie i Zamościu.

OWES swoje działania koncentruje na wzroście potencjału sektora ekonomii społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim poprzez trwałą integrację społeczną i zawodową osób, które z różnych powodów są poza marginesem rynku pracy, zwiększeniu zatrudnienia tworząc nowe miejsca pracy, a także poprzez działania wspierające jakość funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Tworzymy przedsiębiorstwa społeczne, które nie są nastawione tylko na zysk, ale uwzględniają potrzeby lokalnych społeczności. Wspieramy podmioty ekonomii społecznej tworzące miejsca pracy i przekształcające się w przedsiębiorstwa społeczne.

Aktywizujemy lokalne społeczności poprzez zawiązywanie porozumień i partnerstw mających na celu wzmocnienie potencjału i efektywne jego wykorzystanie. Poprzez warsztaty wyjazdowe i szkolenia wyjazdowe wskazujemy funkcjonujące praktyczne rozwiązania na terenie kraju z udziałem przedsiębiorstw społecznych, których potencjał jest znaczny w lokalnym rozwoju gospodarczym.

Działania OWES skupiają się na:

 • informacji i promocji instrumentów Ekonomii Społecznej, pomocnych w uzyskaniu dotacji na złożenie przedsiębiorstwa społecznego,

 • animacji zwiększającej świadomość społeczności lokalnej, pobudzającej do aktywności obywatelskiej, realizacji wspólnych inicjatyw i zakładania partnerstw międzysektorowych,

 • doradztwie zachęcającym do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych,

 • szkoleniach i warsztatach wyjazdowych umożliwiających zapoznanie się bliżej z funkcjonowaniem i rozwijaniem podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,

 • wspieraniu rozwoju zatrudnienia, przygotowaniu do aktywności zawodowej, tworzeniu miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

W ramach działań bezpłatnie oferujemy:

 • Aktualną INFORMACJĘ o ekonomii społecznej i działaniach projektu.

 • Szeroką PROMOCJĘ na terenie kraju usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne.

 • USŁUGI ANIMACYJNE - wsparcie grup formalnych i nieformalnych, organizacji, środowisk w zakresie ożywienia działań, tworzenia podmiotów lub przedsiębiorstw, zawiązywania partnerstw, pozyskiwania rozwiązań i funduszy na rozwój środowiska itd. Uczestnictwo w spotkaniach animacyjnych międzybranżowych i korporacyjnych, wyjazdowych warsztatach animacyjnych w najlepszych przedsiębiorstwach społecznych w kraju.

 • SZKOLENIA dotyczące procesu zakładania organizacji/przedsiębiorstwa społecznego, funkcjonowania i problemów związanych z ich funkcjonowaniem, przygotowania biznesplanu i dokumentacji niezbędnej do założenia organizacji lub przedsiębiorstwa społecznego. Szkolenia doskonalące kadrę w zakresie zarzadzania przedsiębiorstwem społecznym.

 • DORADZTWO na temat zakładania organizacji i przedsiębiorstwa społecznego a także pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z codziennym działaniem i realizacją zadań.

 • DOTACJĘ bezzwrotną na zakładanie spółdzielni socjalnej w wysokości do 24 000 zł na osobę lub miejsce pracy wraz ze wsparciem pomostowym do 1200 zł przez pierwsze 6 miesięcy oraz do 800 zł przez kolejne 6 miesięcy. Dla nowozatrudnionych pracowników spółdzielni oferujemy BON SZKOLENIOWY na dokształcenie, zmianę zawodu, przekwalifikowanie do wartości 3500 zł na osobę.

 • DORADZTWO SPECJALISTYCZNE w prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego w tym doradztwo prawne, księgowo-rachunkowe, marketingowe, osobowe. Doradztwo doświadczonych ekspertów z zakresu problemów codziennego funkcjonowania organizacji czy przedsiębiorstwa. Dla liderów organizacji i przedsiębiorstw społecznych oferujemy pomoc coacha, mentora, tutora w wypracowaniu właściwego modelu rozwoju przedsiębiorstwa, doskonalenie kadry zarządzającej organizacją lub przedsiębiorstwem społecznym.

 • REFUNDACJĘ DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY w działających przedsiębiorstwach społecznych do 24 000 zł na osobę, połączoną z subsydiowanym zatrudnieniem przez 12 miesięcy w wysokości 1 000 zł na miesiąc.

 • Dla nowopowstających organizacji lub przedsiębiorstw społecznych WSPARCIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ w tym: sprzętowe, kadrowe, doradcze itp. Dla organizacji pozarządowych, które zechcą się ekonomizować (podjęcie działalności nieodpłatnej, odpłatnej pożytku publicznego, podjęcie działalności gospodarczej), proponujemy PAKIET USŁUG ROZWOJOWYCH O WARTOŚCI 5000 zł.

 • Możliwość korzystania przez przedsiębiorstwa i podmioty ekonomii społecznej ze wsparcia na bardzo dogodnych warunkach ze ZWROTNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – POŻYCZEK.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR:

 • OWES w Zamościu

        ul. Pereca 2, pok. 7, 8, 9; 22-400 Zamość

        tel. 84 627 11 81, 84 627 11 91

        owes.zamosc@fundacja.lublin.pl

 • Biuro OWES w Chełmie

        Plac Niepodległości 1, pok. 47; 21-200 Chełm 

        tel. 82 563 24 29

        chelm@fundacja.lublin.pl

© Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej - 2012. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Freeline. Licznik odwiedzin: 31050