Polski
Znajdujesz się tutaj:   Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej » Aktualności » Klauzule społeczne w nowelizacji zamówień publicznych. Co zmienią?
Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
tel. (81) 710 19 00  fax (81) 710 19 01
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

Newsletter
Wpisz adres e-mail...

Klauzule społeczne w nowelizacji zamówień publicznych. Co zmienią?

2016-07-04

Sejm 22 czerwca 2016 r. uchwalił nowelizację ustawy - Prawo zamówień publicznych. Bardzo obszerne zmiany wymusiły na nas dyrektywy unijne. Jeden z poprawianych obszarów to klauzule społeczne. Narzędzie to ma działać na rzecz zmiany, nad którą pracuje też wiele organizacji, pomagając osobom bezrobotnym czy niepełnosprawnym. Jaka jest szansa, że organizacje i ich beneficjenci skorzystają z nowych klauzul?

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw przyjęta została przez Sejm 22 czerwca 2016 r. Nowelizacja wdraża dwie dyrektywy unijne, nr 24 i 25, obie z 26 lutego 2014 r., które powinniśmy implementować jeszcze w kwietniu. Zmiany, jakie wprowadzono w artykule 22 i 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdzie opisane są klauzule społeczne, wynikają m.in. z zaleceń zawartych w prawie europejskim. Ale są też po części realizacją postulatów organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Przyjęta nowelizacja czeka teraz na podpis Prezydenta i publikację. Ustawa, w tym zmiany dotyczące klauzul społecznych, wejdzie w życie 14 dni od daty ogłoszenia. Biorąc pod uwagę opóźnienie we wdrożeniu dyrektyw, można spodziewać się, że podpisanie i publikacja nastąpią szybko i nowe przepisy zaczną obowiązywać już w lipcu.

Klauzule społeczne pomagają tak kształtować zamówienia publiczne (czyli procedury regulujące wydawanie środków publicznych, np. na budowę dróg, utrzymanie czystości w mieście czy zakup dla urzędu komputerów), żeby poza realizacją podstawowego celu zamówienia, osiągane były również inne społecznie korzystne cele.

Zamówienia dla podmiotów ekonomii społecznej

Art. 22 ustawy zawiera klauzulę nazywaną klauzulą zastrzeżoną.

Klauzula ta pozwala zamawiającemu ograniczyć krąg podmiotów, które będą konkurować o zamówienie. Klauzula wyróżniała do tej pory podmioty zatrudniające niepełnosprawnych i stawiała wysokie wymaganie (50 proc. zatrudnionych osób niepełnosprawnych). Nowelizacja poszerza krąg wykluczonych i jednocześnie zmniejsza wymagany poziom ich zatrudnienia.

Po wejściu w życie nowych przepisów zamawiający będzie więc mógł zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:

  1. osób niepełnosprawnych,
  2. osób bezrobotnych,
  3. osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,
  4. osób z zaburzeniami psychicznymi,
  5. osób bezdomnych,
  6. osób, które uzyskały w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
  7. osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia,
  8. osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych.

Ustawa (po nowelizacji) mówi o zatrudnieniu członków grup społecznie marginalizowanych i wymienia, jakie to grupy (lista powyżej), używając określenia "w szczególności", co oznacza, że przedstawiona lista nie jest listą zamkniętą.

To zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób marginalizowanych. Wskaźnik ten jednak nie będzie mógł spaść poniżej 30% zatrudnionych.

Klauzule społeczne (nie)działają od 2009 r.

Rozwiązania nazywane klauzulami społecznymi pojawiły się w prawie zamówień publicznych w 2009 r. – następnie wzmocniono je w 2014 r. Od 2009 r. funkcjonuje opisana przed chwilą klauzula zastrzeżona (z tym że, jak już wspomniano, w kształcie preferującym tylko zatrudnienie niepełnosprawnych).

Inną klauzulą jest klauzula zatrudnieniowa, która podobnie jak zastrzeżona preferuje zatrudnienie osób mających kłopoty na rynku pracy. Jednak nie jest to zamknięcie konkursu i skierowanie go do określonej grupy podmiotów zatrudniających określony procent osób marginalizowanych.

Do niedawna istniała również klauzula propracownicza, mobilizująca do tworzenia przez pracodawców funduszy szkoleniowych (funkcjonowała do 2014 r.).

W 2014 r. pojawiły się jeszcze:

  • przepisy pozwalające preferować firmy, które zatrudniają pracowników w oparciu o umowę o pracę,
  • przepisy wprowadzające obowiązek stosowania przez zamawiających dodatkowych kryteriów oceny poza - dominującym w zamówieniach – kryterium ceny.

Więcej informacji na stronie: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1923294.html

© Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej - 2012. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Freeline. Licznik odwiedzin: 31100