Polski
Znajdujesz się tutaj:   Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej » Aktualności » Finansujesz promocję z 1%? Informuj o tym
Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
tel. (81) 710 19 00  fax (81) 710 19 01
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

Newsletter
Wpisz adres e-mail...

Finansujesz promocję z 1%? Informuj o tym

2016-01-29

Chociaż nie ma jeszcze odpowiedniego rozporządzenia, zarówno organizacje pożytku publicznego, jak i inne podmioty mają obowiązek zamieszczać w programach komputerowych do rozliczania podatku PIT informację o tym, czy program ten umożliwia wybór OPP, czy nie. To samo dotyczy obowiązku informowania o źródle finansowania materiałów promocyjnych OPP.

Znowelizowana w 2015 roku ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła kilka wymogów dotyczących promowania organizacji pożytku publicznego (OPP) i informowania o możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz OPP.

Rozporządzenie określi treść i formę informacji

Jeden z nowych artykułów przewiduje, że OPP, które zdecydują się na wykorzystanie w swych działaniach promocyjnych programu komputerowego, ułatwiającego podatnikom rozliczanie podatku PIT i sporządzanie zeznania podatkowego, muszą zadbać o to, aby program ten był zaopatrzony w informację, czy dostępna jest w nim pełna lista OPP uprawnionych do 1% podatku w danym roku (czyli, czy istnieje możliwość swobodnego wyboru i samodzielnego wpisania numeru KRS organizacji pożytku publicznego), czy też jest tam wskazana tylko jedna taka organizacja (zazwyczaj ta, która firmuje program swą nazwą, promuje go na swojej stronie internetowej lub innymi kanałami komunikacji). Ten sam wymóg dotyczy programów, które są tworzone i wydawane przez firmy prywatne (np. wydawnictwa lub biura rachunkowe).

Inny z kolei przepis mówi, że OPP, które do wytworzenia swych materiałów promocyjnych (np. plakatów, ulotek, bilboardów, filmów itd.) wykorzystują środki pozyskane z 1% podatku (bez względu na to w jakiej części) są zobowiązane do zamieszczenia na tych materiałach informacji, że zostały one finansowane albo współfinansowane ze środków pochodzących z 1% podatku (art. 27c ust. 1).

Treść, forma oraz sposób, w jaki należy umieszczać wszystkie te opisane wyżej informacje miały zostać określone w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, czyli obecnie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (art. 27c ust. 3).

Wymagania być może w połowie roku

Niestety, chociaż okres rozliczania podatków i przekazywania 1% (a więc i promocji tej możliwości wspierania organizacji pożytku publicznego) mamy już właściwie w pełni – nadal nie wiadomo, jakiej treści komunikaty powinny znaleźć się na materiałach promocyjnych i w programach komputerowych. I do końca kwietnia tego się nie dowiemy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało co prawda odpowiednie rozporządzenie i poddało je w listopadzie 2015 r. konsultacjom publicznym, jednak do tej pory nie zostało ono przyjęte i wygląda na to, że konkretne wymagania dotyczące informowania o możliwości wyboru OPP oraz o źródle finansowania materiałów promocyjnych OPP zostaną określone być może w połowie roku.

Konieczna notyfikacja Komisji Europejskiej

Dlaczego? Ponieważ – na co w czasie konsultacji międzyresortowych zwróciło uwagę Ministerstwo Spraw Zagranicznych – „przepis projektu dotyczący informacji zawartej w materiałach promocyjnych organizacji pożytku publicznego oraz informacji zawartej w programach komputerowych umożliwiających przekazanie podatku, a także na opakowaniach tych programów, można uznać za przepisy techniczne w rozumieniu (…) dyrektywy 2015/1535/UE ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego”. A to oznacza, że projekt rozporządzenia powinien zostać notyfikowany przez Komisję Europejską.

Aby nie było barier w handlu

Procedura powiadamiania ustanowiona dyrektywą (UE) 2015/1535 umożliwia informowanie, stosowanie środków zapobiegawczych i dialog w dziedzinie przepisów technicznych dotyczących produktów i usług społeczeństwa informacyjnego. Procedura ta pozwala przewidywać i uniemożliwiać powstawanie barier w handlu.

Dyrektywa 2015/1535 ma zastosowanie do wszystkich projektów przepisów technicznych, które obejmują: specyfikacje techniczne i inne wymagania, zasady dotyczące usług oraz przepisy zakazujące produkcji, przywozu, wprowadzania do obrotu i stosowania produktu lub zakazujące świadczenia bądź korzystania z usługi lub ustanawiania dostawcy usług.

W odniesieniu do usług dyrektywa ma zastosowanie wyłącznie do usług społeczeństwa informacyjnego (każda usługa normalnie świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług).

"Specyfikacja techniczna" oznacza specyfikację zawartą w dokumencie, który opisuje wymagane cechy produktu, takie jak: wymiary, oznakowanie, opakowanie, poziom jakości, procedury oceny zgodności itp. Termin ten obejmuje również metody produkcji oraz przetwórstwa.

Więcej informacji na stronie: www.poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1894704.html

© Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej - 2012. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Freeline. Licznik odwiedzin: 31099