Polski
Znajdujesz się tutaj:   Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej » Dotacje
Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
tel. (81) 710 19 00  fax (81) 710 19 01
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

Newsletter
Wpisz adres e-mail...

Dotacje

2017-12-22

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM NABORZE WNIOSKÓW NA TWORZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna, ogłasza I nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie spółdzielni socjalnych z subregionu chełmsko-zamojskiego.

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA W POSTACI:

1. Wsparcia szkoleniowo – doradczego realizowanego w ramach SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ w tym:

  • szkolenia „Spółdzielnia Socjalna - jak to zrobić?” (40 godzin szkolenia na grupę Inicjatywną),
  • doradztwa grupowego (40 godzin na grupę Inicjatywną). 

2. Jednorazowej bezzwrotnej dotacji w wysokości do 24.000 zł na osobę (członka założyciela lub pracownika spółdzielni), jednak nie więcej niż do 120.000 zł na jedną spółdzielnię socjalną/przedsiębiorstwo społeczne). 

3. Wsparcie pomostowe podstawowe do 6 m-cy w wysokości do 1200,00 zł/osobę oraz wsparcie pomostowe przedłużone do 12 m-cy w wysokości do 800,00 zł/osobę.

4. Bon szkoleniowy dla zatrudnianego pracownika (do wysokości średnio 3500zł/osobę).

5. Usługi zindywidualizowane w formie doradztwa biznesowego i doradztwa specjalistycznego.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

O utworzenie spółdzielni socjalnej mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o spółdzielniach socjalnych;
  • osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

UWAGA!!!

Wsparciem mogą zostać objęte osoby fizyczne i prawne z terenu z powiatów subregionu chełmsko-zamojskiego, tj.: chełmski, hrubieszowski, tomaszowski, krasnostawski, zamojski, m. Chełm i m. Zamość.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W trybie zamkniętym od 22 grudnia 2017 do 23 stycznia 2018 roku.

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z kompletem wymaganych załączników może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00

  • w Biurze Projektu w Zamościu: ul. Pereca 2, pok. 7, 8, 9, 22-400 Zamość lub
  • w biurze OWES w Chełmie: ul. Plac Niepodległości 1, pok. 47, 21-200 Chełm

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj.

UWAGA!!!

Opis szczegółowych zasad przyznawania i realizacji wsparcia znajduje się w załączonym Regulaminie świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej w ROZDZIALE IX REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOTACJI NA UTWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO W POŁĄCZENIU ZE WSPARCIEM POMOSTOWYM.

Regulamin świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej.

© Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej - 2012. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Freeline. Licznik odwiedzin: 31051