Loading…

O ośrodku

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
prowadzony jest przez:
Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialną ITM sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
Wspólnie od dnia 01.10.2017 r. realizujemy projekt z Działania 11.3 Ekonomia społeczna „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój potencjału sektora Ekonomii Społecznej w zakresie tworzenia miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.
Wszystkie oferowane działania w projekcie są bezpłatne i realizowane zgodnie ze Standardami OWES.
Działania Ośrodka są kierowane w szczególności do:
• podmiotów ekonomii społecznej i ich kadry zarządzającej oraz ich pracowników;
• osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonym społecznie;
• osób planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w przedsiębiorstwie społecznym;
• podmiotów prawnych planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub utworzenie miejsc pracy w sektorze ES
z powiatów: chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, zamojskiego oraz m. Chełm, m. Zamość.