Loading…

Maluch+

Program przewiduje dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Kto może złożyć wniosek ?          

Wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

W ramach modułu 4 o dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy)

Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cel: zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Grupa docelowa: dzieci w wieku do ukończenia 3. roku życia (lub 4. roku życia, w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym), w tym dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki.

W programie występują następujące moduły:

Moduł 1 (dla JST): utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc:

– moduł 1a – dofinansowanie zadań realizowanych na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3.000.000 zł (wspomniane warunki muszą być spełnione łącznie);

– moduł 1b – dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5.000.000 zł lub,

2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3.000.000 zł.

O dofinansowanie tworzenia miejsc opieki w modułach 1a i 1b mogą wnioskować gminy, które prowadzą inwestycje w programie „Mieszkanie+”.

Moduł 2 (dla JST): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem wcześniejszych edycji programu.

Moduł 3 (dla podmiotów innych niż JST): utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc.

Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji albo w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc przez okres 5 lat.

Moduł 4 (dla podmiotów innych niż JST): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

Termin składania wniosków:       

10 stycznia 2020 (moduł 4)

Przewidywany termin składania wniosków:

13 listopada 2020 (moduły 1-3)

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022
https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2020—modul-4