Loading…

Konkurs „Szkoła z klimatem”

Organizatorem konkursu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Cele:

  1. Popularyzowanie wiedzy o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  2. Uwrażliwianie młodzieży na kwestie ochrony środowiska i aktywizacja do działania w tym kierunku.
  3. Zainteresowanie młodzieży zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków.
  4. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i umiejętności prezentacji efektów pracy zespołowej.
  5. Wyłonienie najlepszych prac konkursowych.

Zadanie konkursowe to przygotowanie mini MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy (zgodnie z uproszczonymi zasadami obowiązującymi miasta przystępujące do Porozumienia Burmistrzów i programu priorytetowego NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”), obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp.

Oprócz nagrody głównej przewidziano wyróżnienia oraz upominki dla zwycięskich zespołów i opiekunów.

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną poprzez formularz konkursowy online zamieszczony na stronie internetowej konkursu.

Zgłoszenia w ramach konkursu mogą przesyłać publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe działające w miastach. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie mini MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy. W konkursie przewidziano nagrody pieniężne: jedną nagrodę główną w wysokości 100.000 zł oraz od dwóch do pięciu wyróżnień (każde po 5.000 zł).

źródło:http://www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem/o-konkursie/