Loading…

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM – INFO O PROJEKCIE

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialna ITM Sp. z o.o. realizuje projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM” z Działania 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój potencjału sektora Ekonomii Społecznej w okresie 01.10.2017–30.09.2020r. w zakresie generowania miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.

Wszystkie oferowane działania w projekcie są bezpłatne i realizowane zgodnie ze Standardami OWES.

W ramach działań oferujemy:

 • INFORMACJĘ o ekonomii społecznej i działaniach projektu.
 • PROMOCJĘ usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne.
 • USŁUGI ANIMACYJNE – wsparcie grup formalnych i nieformalnych, organizacji, środowisk w zakresie ożywienia działań, tworzenia podmiotów lub przedsiębiorstw, zawiązywania partnerstw, pozyskiwania rozwiązań i funduszy na rozwój środowiska itd. Uczestnictwo w spotkaniach animacyjnych międzybranżowych i korporacyjnych, wyjazdowych warsztatach animacyjnych w najlepszych przedsiębiorstwach społecznych w kraju.
 • SZKOLENIA dotyczące procesu zakładania organizacji/przedsiębiorstwa społecznego, funkcjonowania i problemów związanych z ich funkcjonowaniem, przygotowania biznesplanu i dokumentacji niezbędnej do założenia.
 • DORADZTWO na temat zakładania organizacji i przedsiębiorstwa społecznego.
 • DOTACJĘ bezzwrotną na zakładanie spółdzielni socjalnej w wysokości do 24 000 zł na osobę lub miejsce pracy wraz ze wsparciem pomostowym do 1200 zł przez pierwsze 6 miesięcy oraz do 800 zł przez kolejne 6 miesięcy. BON SZKOLENIOWY dla zatrudnionych pracowników przedsiębiorstwa do wartości 3500 zł na osobę.
 • DORADZTWO w prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego w tym doradztwo prawne, księgowo-rachunkowe, marketingowe, osobowe. Doradztwo doświadczonych ekspertów z zakresu problemów codziennego funkcjonowania organizacji czy przedsiębiorstwa.
 • REFUNDACJA NA DOPOSAŻENIE LUB WYPOSAŻENIE stanowiska pracy w działających przedsiębiorstwach społecznych do 24 000 zł na osobę, połączone z subsydiowanym zatrudnieniem przez 12 miesięcy w wysokości 1 000 zł na miesiąc.
 • WSPARCIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ w tym: sprzętowe, kadrowe, doradcze itp. Dla organizacji które zechcą się ekonomizować (podjęcie działalności nieodpłatnej, odpłatnej pożytku publicznego, podjęcie działalności gospodarczej), PAKIET USŁUG ROZWOJOWYCH O WARTOŚCI do 5000 zł.

Możliwość korzystania przez przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej ze wsparcia ZWROTNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – POŻYCZEK.

ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEGO BIURA OWES:

 • W CHEŁMIE 

         Plac Niepodległości 1, pok. 46;

         22-100 Chełm

         tel. 82 563 24 29

 • W ZAMOŚCIU

         ul. Pereca 2, pok. 7, 8, 9;

         22-400 Zamość

         tel. 84 627 11 81, 84 627 11 91

Dodaj komentarz