Loading…

Do pobrania

Zał. nr 1 do Formularza rekrutacyjnego

Załacznik nr 4.10 a Karta oceny wsparcia pomostowego

Załącznik nr 1 1-Formularz rekrutacyjny osoba indywidualna

Załącznik nr 1 2-Formularz rekrutacyjny osoba prawna

Załącznik nr 4.1 Katalog działalności wykluczonych ze wsparcia w ramach EFS

Załącznik nr 4.2 Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego

Załącznik nr 4.2 Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego_OSTATECZNY

Załącznik nr 4.3 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.4 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.5 Wzór biznesplanu

Załącznik nr 4.6 Wzór opinii doradcy binesowego

Załącznik nr 4.7 Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 4.8 Oświadczenie o braku zobowiązań

Załącznik nr 4.10 Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 4.11 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 4.12 Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji na utworz. miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.13 Oświadczenie o niefinasowaniu z innych źródeł

Załącznik nr 4.14 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpenie społeczne

Załącznik nr 4.16 Katalog wydatków w ramach podstawowego i przedł. wspa. pomostowego

Załącznik nr 4.17 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.18 Oświadczenie PES przekształconego w PS

Załącznik nr 4.19 Wniosek na szkolenia zawodowe i branżowe

Załącznik nr 4.20 Umowa szkolenia zawodowe i branżowe

Załącznik nr 4.21 Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4.22 Oświadczenie o miejscu zamieszkania osoby fizycznej

Załącznik nr 4.23 Wniosek o przyznanie wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia

Załącznik nr 4.24 Umowa o przyznanie wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia

Załącznik nr 4.25 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów przedsiebiorstawa społecznego