Loading…

Podziękowanie za współpracę!

Z dniem 29 grudnia 2020 roku, zakończyliśmy działalność jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu prowadzony przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” finansowanego z RPO WL, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna. Jako pracownicy zespołu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu dziękujemy serdecznie za współpracę, aktywny udział we współtworzeniu […]

Nabór wniosków w ramach „Procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia Covid-19”

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach „Procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia Covid-19”  od dnia 30 listopada do 1 grudnia 2020 r. do godz. 15.00. Wykaz dokumentów, które trzeba dostarczyć w odpowiedzi na ogłoszony nabór:   załącznik nr 1 – Oferta na dostawę […]

Konkurs „Szkoła z klimatem”

Organizatorem konkursu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cele: Popularyzowanie wiedzy o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uwrażliwianie młodzieży na kwestie ochrony środowiska i aktywizacja do działania w tym kierunku. Zainteresowanie młodzieży zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków. Rozwijanie umiejętności pracy […]

Ruszyła druga edycja konkursu „Innowacyjny samorząd”

Innowacyjny Samorząd to projekt Serwisu Samorządowego PAP, w którym wyłaniamy i nagradzamy najbardziej innowacyjne samorządy. Celem konkursu jest promocja kreatywnych samorządów oraz inspiracja pozostałych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań na rzecz innowacyjności. Przedmiotem konkursu są nadsyłane przez gminy i powiaty opisy zrealizowanych projektów, a głównymi kryteriami oceny – nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań. Innowacje mogą mieć charakter […]

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021. Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego […]

Warsztaty animacyjne 22-23.09.2020 r. w Bałtowie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko – zamojskim serdecznie zaprasza na 2 dniowe wyjazdowe warsztaty animacyjne do Ostrowca i Bałtowa. Warsztaty odbędą się 22-23 września br. Trenerem prowadzącym warsztaty będzie Pan Jarosław Kuba. Udział w warsztatach jest bezpłatny. W trakcie warsztatów poruszone zostaną 2 zagadnienia. Pierwszego dnia w Ostrowcu pokazany będzie bardzo dobrze funkcjonujący […]

Projekt EFRWP skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) jest realizatorem projektu pt. „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”. Projekt będzie wdrażany w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) i przewiduje m.in. szkolenia dla członków Kół Gospodyń Wiejskich (KGW), działających na terenie 9 województw (podlaskie, lubelskie, podkarpackie, śląskie, łódzkie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, pomorskie i […]

Startuje nabór wniosków o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Do 10 sierpnia samorządy mogą składać wnioski o wsparcie z puli 6 mld zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gminy, powiaty i miasta będą mogły wykorzystać pieniądze od rządu np. na szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale czy domy pomocy społecznej. A także inne działania bliskie ludziom, podejmowane w naszych małych Ojczyznach. Kluczowe założenia Rządowego Funduszu Inwestycji […]

Konwent „Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych” połączone z Galą III Sektora!!!

To planowane w Lublinie w dniach 22 – 23 września 2020 roku, cykliczne wydarzenie skupiające wszystkich, zaangażowanych w pracę i wspieranie działań na rzecz trzeciego sektora. W ramach przedmiotowego wydarzenia, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego organizuje konkurs „Nagroda Trzeciego Sektora”, podczas którego wyłonieni i nagrodzeni zostaną laureaci za działalność w sektorze pozarządowym. Nagrodę można […]

NABÓR WNIOSKÓW NA ZAKUPY OD PES/PS W ZWIĄZKU Z COVID-19 ROZPOCZĘTY !

Informujemy, iż OWES posiada nowy instrument wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstw społecznych) na terenie subregionu chełmsko-zamojskiego tj. m. Chełma i m. Zamościa oraz powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego, chełmskiego i krasnostawskiego będące w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej COVID-19. Rozpoczynamy nabór wniosków na zakupy od PES/PS od 14.07.2020r. do wyczerpania puli środków przeznaczonych na przedmiotowe […]