Loading…

OGŁOSZENIE O TRZECIM NABORZE WNIOSKÓW NA TWORZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

OGŁOSZENIE O TRZECIM NABORZE WNIOSKÓW NA TWORZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna, ogłasza III nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie spółdzielni socjalnych z subregionu chełmsko-zamojskiego.

Typ przedsięwzięcia na który prowadzony jest nabór wniosków:

Typ nr 1 a przedsięwzięcia – Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA W POSTACI:

Wsparcia szkoleniowo – doradczego realizowanego w ramach SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ w tym:

– Szkolenia „Spółdzielnia Socjalna – jak to zrobić?”( 40 godzin szkolenia na grupę Inicjatywną).

– Doradztwa grupowego (40 godzin na grupę Inicjatywną),

– Jednorazowej bezzwrotnej dotacji w wysokości do 24.000 zł na osobę (członka założyciela lub pracownika spółdzielni), jednak nie więcej niż do 120.000 zł na jedną spółdzielnię socjalną/przedsiębiorstwo społeczne),

– Wsparcie pomostowe podstawowe do 6 m-cy w wysokości do 1200,00 zł/osobę oraz wsparcie pomostowe przedłużone do 12 m-cy w wysokości do 800,00 zł/osobę

– Bon szkoleniowy dla zatrudnianego pracownika ( do wysokości średnio 3500zł/osobę )

– Usługi zindywidualizowane w formie doradztwa biznesowego i doradztwa specjalistycznego.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

O utworzenie spółdzielni socjalnej mogą ubiegać się:

osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o spółdzielniach socjalnych;

osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

UWAGA !!!

Wsparciem mogą zostać objęte osoby fizyczne i prawne z terenu z powiatów subregionu chełmsko-zamojskiego, tj.: chełmski, hrubieszowski, tomaszowski, krasnostawski, zamojski, m. Chełm i m. Zamość.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w:

Biurze Projektu w Zamościu:

ul. Pereca 2, pok. 7, 8, 9

22-400 Zamość

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

lub w biurze OWES w Chełmie:

ul. Plac Niepodległości 1, pok. 47

21-200 Chełm

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

1. Wniosek musi być sporządzony na właściwym formularzu, komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu podmiotu ubiegającego się o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku. Jednocześnie osoba/y ta/e powinna/y być umocowana/e do podpisania i złożenia wniosku.

2. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.

3. Wraz wnioskiem o przyznanie dotacji należy złożyć pisemne oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w § 3 Regulaminu świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej.

4. Wniosek o przyznanie wsparcia z kompletem załączników musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W trybie zamkniętym od 11 lipca 2018 do 26 lipca 2018 roku do godziny 16.00

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z kompletem wymaganych załączników może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

POMOC W PRZYGOTOWANIU WNIOSKU.

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku ?

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy naszych Doradców.

Skontaktuj się z nami.

Napisz e-mail: owes.zamosc@fundacja.lublin.pl lub chelm@fundacja.lublin.pl

Zadzwoń: tel. w Zamościu: 84-627 11 81 lub 84-627 11 91, Lub tel. w Chełmie: 82-563 24 29
lub odwiedź nas w biurze w Chełmie lub Zamościu (adresy podane powyżej).

WYKAZ NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW:

Do wniosku obowiązkowo należy załączyć:

Formularz-rekrutacyjny-osoba-fizyczna-1 i Formularz-rekrutacyjny-osoba-prawna-1 (Zał. 1.1 i 1.2).
Zał.-nr-1-do-Formularza-rekrutacyjnego
Zał.-2.1-Wzór-Formularza-informacji-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis-11.3-1 (zał. 2.1).

Zał.-2.2-Wzór-oświadczenia-o-otrzymanej-pomocy-de-minimis-5 (Zał. 2.2).

Załącznik-nr-4.21-Karta-oceny-formularza-rekrutacyjnego

Zał.4.2-Umowa-wsparcia-doradcz-szkol. (Zał. 4.2).

UWAGA !!!

Opis szczegółowych zasad przyznawania i realizacji wsparcia znajduje się w załączonym Regulaminie świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej w ROZDZIALE IX REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOTACJI NA UTWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO W POŁĄCZENIU ZE WSPARCIEM POMOSTOWYM.

Regulamin-św.-usł.-wspar.-ES-11.12.2017-4

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w:

Biurze Projektu w Zamościu:

ul. Pereca 2, pok. 7, 8, 9

22-400 Zamość

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

lub w biurze OWES w Chełmie:

ul. Plac Niepodległości 1, pok. 47

21-200 Chełm

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Dodaj komentarz