Loading…

15 prostych rad, które pomogą Ci dostać mały grant!

„Mały grant” to potoczna nazwa dotacji udzielanej przez samorząd poza konkursami – w uproszczonym trybie na mocy art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Co trzeba o nich wiedzieć?

15 prostych rad, które pomogą Ci dostać mały grant!

1. Wniosek o mały grant składaj wtedy, gdy są dostępne środki w biurze właściwym ze względu na „temat” czy branżę Twojego wniosku. Nabór jest ciągły – co oznacza, że możesz złożyć ofertę w każdym momencie, jednak wnioski są rozpatrywane wtedy, gdy są dostępne środki.

2. Wniosek na „mały grant” może być złożony na zadania pożytku publicznego, wymienione w ustawie o pożytku w art. 4. ust. 1. (ponad 30 zadań). Urząd może też wskazać, w jakim dokumencie strategicznym powinien „mieścić się” Twój projekt. Zadania powinny mieć charakter „lokalny” (art. 19a ust. 1 ustawy o pożytku).

3. Planując projekt (do)finansowany z „małego grantu”, weź pod uwagę, że na wyniki oceny i podpisanie umowy na realizację czeka się ok. 40 dni.

4. Przekonaj zespół oceniający do swojego pomysłu: dobrze, rzetelnie i konkretnie opisz projekt. Formularz wniosku o „mały grant” jest bardzo prosty i zakłada prosty opis zadania, z uwzględnieniem celu, odbiorców, miejsca realizacji oraz sposobu wykorzystania ewentualnego wkładu rzeczowego i osobowego – jeśli wykazujesz to w kosztorysie.

Rekomendujemy, by w opisie zadania (projektu) umieścić także prosty harmonogram z działaniami oraz by uzasadnić też, dlaczego właśnie Twój pomysł powinien otrzymać dofinansowanie. Warto tu – krótko! – odnieść się do strategii, programów operacyjnych itp. biura lub wydziału, do którego aplikujesz o „mały grant”. Wskazane jest też poinformowanie o ewentualnych „podwykonawcach” działań merytorycznych – to jest zapisywane później w umowie o realizację zadania.

5. Rezultaty powinny być opisane konkretnie – tak, aby dały się zmierzyć i wykazać w sprawozdaniu.

6. Racjonalnie skonstruuj budżet – nie powinien on być zbyt szczegółowy (to utrudnia potem realizację i sprawozdanie, ani zbyt ogólny – to utrudnia ocenę jego sensowności). Pamiętaj, że w sprawozdaniu należy udokumentować wydatki fakturami, rachunkami, umowami.

7. Przemyśl wykazanie w kosztorysie wkładu własnego. To Twoja decyzja, czy będziesz w ogóle to wykazywać (tj. czy będzie to realizacja zadania w formie wsparcia czy powierzenia). Uwaga! Pomimo że nie trzeba wykazywać, jakie kwoty po stronie wkładu własnego pochodzą ze środków finansowych, a jakie z wkładu osobowego czy rzeczowego – zaplanuj to i w trakcie realizacji udokumentuj, gdyż trzeba będzie to wykazać w sprawozdaniu oraz podczas ewentualnej kontroli. Urząd ma na kontrolę 5 lat!

8. Możesz zaplanować pobieranie opłat od uczestników projektu, odbiorców, lecz jest to możliwe tylko w trybie działalności odpłatnej pożytku publicznego, a uzyskane pieniądze muszą być przeznaczone na realizację tego konkretnie projektu.

9. Pamiętaj o warunkach brzegowych: projekt nie może trwać dłużej niż 90 dni, nie można starać się o więcej niż o 10 tys. zł na jeden projekt i o więcej niż 20 tys. zł w roku.

10. Pamiętaj, że jeden projekt może być sfinansowany tylko raz ze środków miasta/gminy.

11. Nie zapomnij o skreśleniu właściwych opcji w oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza wniosku, dotyczących pobierania opłat, niezalegania ze składkami, czynszem itp.

12. Pamiętaj o tym, aby wniosek złożyły upoważnione osoby – te, których nazwiska widnieją w KRS (lub innej ewidencji), zgodnie ze sposobem reprezentacji oficjalnie przyjętym przez Waszą organizację albo osoby mające pełnomocnictwo.

13. Przypilnuj, aby wniosek był czytelnie podpisany! Nieczytelny podpis może być przyczyną odrzucenia wniosku formalnie.

14. Wniosek złóż do odpowiedniego biura – w formie papierowej (nie wprowadzono jeszcze możliwości aplikowania o „mały grant” za pomocą generatora ). Podmioty, które nie są wpisane do KRS, dołączają do wniosku potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

15. Pamiętaj, że wniosek mogą skonsultować doradcy z SCWO.

Więcej informacji tutaj: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2034279.html

Dodaj komentarz